Privacy statement

Licht Yoga  & Coaching, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 64053849, gevestigd aan de Van Ostadestraat 73, 2526EP ’s-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

lichtyogacoaching.nl
Van Ostadestraat 73
2526EP ’s-Gravenhage
Mirjam Benard is de Functionaris Gegevensbescherming van Licht Yoga  & Coaching zij is te bereiken via lichtyogacoaching@gmail.com.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Licht Yoga  & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afspraakgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Kamer van Koophandel nummer
 • Social media accounts
 • Overige door jouw aangeleverde persoonsgegevens in onze communicatie
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de therapie consulten en trajecten. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd:

 • Gegevens m.b.t. de toestand van jouw gezondheid
 • Seksueel gedrag en geaardheid indien van belang voor het proces
 • Geloof en filosofische overtuigingen indien van belang voor het proces

Daarbij is Licht Yoga  & Coaching aan het medisch beroepsgeheim gebonden en worden deze gegevens nooit met 3e partijen gedeeld. Enkel op jouw verzoek en met jouw expliciete toestemming kunnen gegevens uit jouw clientdossier met anderen worden gedeeld (bijvoorbeeld jouw huisarts).

PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lichtyogacoaching@gmail.com., dan verwijderen wij deze informatie.

DOELEN WAARVOOR WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Licht Yoga  & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
 • Om offertes op te stellen en te versturen
 • Om jou te kunnen factureren en om voor het afhandelen van jouw betaling
 • Om onze nieuwsbrief of mailing te verzenden
 • Om je te kunnen helpen als je vragen hebt
 • Om contact met jou te kunnen opnemen (indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren)
 • Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening
 • Om onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Om, met jouw toestemming, reviews op onze online kanalen te kunnen plaatsen

GRONDSLAGEN WAAROP WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen
 • Jouw toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze doeleinden. Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Je hebt altijd het recht om te verzoeken jouw gegevens te verwijderen (zie hieronder “Jouw rechten”). Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan de wettelijk voorgeschreven.

Jouw persoonlijke gegevens verwijderen we uiterlijk 6 maanden na ons laatste contact. E-mail ouder dan 1 jaar verwijderen we, tenzij deze nog relevant is voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil. Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Voor nieuwsbrieven kun je je op ieder gewenst moment uitschrijven (en daarmee je gegevens verwijderen). De gegevens in het cliëntendossier t.b.v. therapie sessies en therapie trajecten worden, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) vereist, 20 jaar bewaard, tenzij je uitdrukkelijk verzoekt om verwijdering van jouw cliëntendossier. Aantekeningen t.b.v. coaching sessies en coaching trajecten verwijderen we 3 maanden nadat onze relatie is beëindigd.

De persoonsgegevens worden aangevuld en up to date gehouden op dezelfde plaats als waar de gegevens bewaard worden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken

die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij kunnen een geautomatiseerde elektronische afspraken kalender gebruiken om  bevestigings- en herinneringsberichten naar jou te versturen nadat jij actief een afspraak bij ons hebt bevestigd. In die geautomatiseerde elektronische berichten is naast de benodigde praktische informatie, een link opgenomen waarmee jij en afspraak kunt wijzigen of annuleren.

DOORGIFTE AAN PARTNERS

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Onze telefonie verzorgen
 • Onze nieuwsbrieven versturen
 • Onze interne communicatie verzorgen
 • Onze post versturen
 • Onze betalingen & incasso’s afhandelen

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG wetgeving.

Enkele van deze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Om jouw gegevens te beschermen worden jouw gegevens zoveel mogelijk passende maatregelen genomen, zoals jouw data op servers verwerken die zich binnen de EER bevinden met inachtneming van de Privacy Shield Framework tussen de EU en de VS. Op deze manier achten wij te zorgen dat jouw gegevens goed worden beschermd.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In principe delen wij je gegevens niet met personen of organisaties buiten Licht Yoga  & Coaching, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Licht Yoga  & Coaching accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites, verwerken van persoonsgegevens door derden of diensten van derden.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Lichtyogacoaching.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruikn cookies met een technische functionaliteit.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden er cookies geplaatst die het mogelijk maken om jouw bezoek aan de site te meten.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Licht Yoga  & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lichtyogacoaching@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Licht Yoga  & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Licht Yoga  & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lichtyogacoaching@gmail.com. Licht Yoga  & Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding, inclusief de gegevens uit de afspraken die jij online maakt. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

– Cliëntdossiers worden beveiligd bewaard en toegang tot is uitsluitend beperkt tot enkel Licht Yoga  & Coaching.

MELDEN VAN EEN DATALEK

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar lichtyogacoaching@gmail.com.

WIJZIGINGEN

Licht Yoga  & Coaching houdt zich het recht voor deze privacy verklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat je onze website steeds gebruikt onder kennisneming van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.

versie mei 2021