Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Licht Yoga & Coaching: de eenmanszaak, opererend onder de naam “Licht Yoga & Coaching ”, statutair gevestigd aan de Van Ostadestraat 73, 2526 EP ’s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64053849 namens wie Licht Yoga & Coaching diensten op het gebied van yoga en coaching en aanverwante werkzaamheden aanbiedt, onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever/klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Licht Yoga & Coaching een overeenkomst aangaat en/of aan Licht Yoga & Coaching opdracht verstrekt tot het verrichten van een dienst op het gebied van coaching, yoga en aanverwante werkzaamheden.

Opdracht: alle diensten en producten die Licht Yoga & Coaching voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als Licht Yoga & Coaching fysiek en online coaching, yoga en aanverwante werkzaamheden verlenen aan natuurlijke personen en rechtspersonen (zelfstandige ondernemers, bedrijven en organisaties) door middel van coaching trajecten, workshops, challenges, masterclasses, trainingen, groepssessies, interactieve talks, optreden als spreker bij (online) evenementen en overige werkzaamheden waartoe opdracht is verstrekt.

Inschrijven: Het door Opdrachtgever kenbaar maken dat een of meerdere diensten door Opdrachtgever worden afgenomen bij Licht Yoga & Coaching. Hiertoe wordt door Opdrachtgever een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en/of behandelovereenkomst verstrekt aan Licht Yoga & Coaching.

Overeenkomst: mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Licht Yoga & Coaching en Opdrachtgever krachtens welke Licht Yoga & Coaching de opdracht en/of dienst zal uitvoeren.

Partijen: Licht Yoga & Coaching en de Opdrachtgever

Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving (inclusief whatsapp en social media).

Website: www.lichtyogacoaching.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Licht Yoga & Coaching gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een (behandel)overeenkomst of door opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Licht Yoga & Coaching, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Licht Yoga & Coaching en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Licht Yoga & Coaching derden en/of leveranciers worden betrokken.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Licht Yoga & Coaching zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

2.6 Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

2.7 Opdrachtgever en Licht Yoga & Coaching treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Offertes van Licht Yoga & Coaching zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de Opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2 Licht Yoga & Coaching zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Licht Yoga & Coaching met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3 Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De Opdrachtgever geeft Licht Yoga & Coaching een opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

3.4 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5 Licht Yoga & Coaching is gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de Opdrachtgever te factureren alvorens uitvoering van de opdracht. Betaling in termijnen is mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Licht Yoga & Coaching.

3.6 Afspraken over deadlines worden schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Licht Yoga & Coaching afhangt van feedback of input van de Opdrachtgever, is Licht Yoga & Coaching nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Licht Yoga & Coaching is gerechtigd deadlines eenzijdig te verschuiven.

3.7 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Licht Yoga & Coaching het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.8 Alle door Licht Yoga & Coaching gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s exclusief BTW en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9 De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Licht Yoga & Coaching worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 cent exclusief BTW per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

3.10 Licht Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.11 Licht Yoga & Coaching is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.12 Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Licht Yoga & Coaching zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, coaching of cursus of welke overeenkomst dan ook, is Licht Yoga & Coaching bevoegd deze wijzigingen op te nemen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. LEVERING & UITVOERING OVEREENKOMST

4.1  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Licht Yoga & Coaching een (mondelinge) opdracht of een (mondeling) aanbod schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door Opdrachtgever of de offerte getekend is ontvangen door Licht Yoga & Coaching.  Van deze kan worden afgeweken wanneer de Opdrachtgever reeds    bekend is bij Licht Yoga & Coaching.

4.2 De door Licht Yoga & Coaching opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst danwel op de afgesproken leveringsdatum en ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van Opdrachtgever.

4.3 Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse schriftelijke goedkeuring worden gewijzigd.

4.4 Licht Yoga & Coaching heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Licht Yoga & Coaching uitgevoerde werk te vergoeden.

4.5 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de Opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Voor zover mogelijk zal Licht Yoga & Coaching voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

4.6 Bij het maken van een afspraak voor een consult, verstrekt Opdrachtgever aan Licht Yoga & Coaching de voor Licht Yoga & Coaching benodigde informatie, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Opdrachtgever, danwel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt.

4.7 Opdrachtgever verstrekt daarnaast – indien van toepassing – aan Licht Yoga & Coaching nadere informatie welke voor Licht Yoga & Coaching van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Opdrachtgever ontvangt van Licht Yoga & Coaching per e-mail een bevestiging van de gemaakte afspraak. Opdrachtgever ontvangt een inschrijvingsformulier en/of (behandel)overeenkomst met het verzoek het formulier in te vullen en te retourneren. Zoals beschreven op het inschrijvingsformulier gaat Opdrachtgever akkoord met de “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” zodra Licht Yoga & Coaching het inschrijvingsformulier ingevuld heeft ontvangen. De “Algemene Voorwaarden & Privacyverklaring” staan op de website lichtyogacoaching.nl.

4.8 Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door Opdrachtgever aan Licht Yoga & Coaching, komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door Licht Yoga & Coaching gemaakte (on)kosten, dient Opdrachtgever direct te voldoen aan Licht Yoga & Coaching.

ARTIKEL 5. BETALING


5.1 Betalingen voor diensten (incl. cursus, online programma, consulten, losse lessen, workshops, training, trajecten) dienen binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur te worden voldaan op bankrekeningnummer NL02INGB0006417989 ten name van Licht Yoga & Coaching, onder vermelding van het factuurnummer.

5.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

5.3 In geval van niet tijdige betaling kan Licht Yoga & Coaching besluiten haar werkzaamheden op te schorten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Licht Yoga & Coaching besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

5.4 Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, kunnen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

ARTIKEL 6. ANNULERING & HERROEPING

6.1 Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk en in overleg met Licht Yoga & Coaching plaats te vinden.

Indien al gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.2 Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever (niet zijnde een particuliere klant) van een reeds aangevangen Opdracht vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding blijft Opdrachtgever onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag. Opdrachtgever is gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander over te dragen zolang diegene aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

6.3 Licht Yoga & Coaching behoudt het recht om schadevergoeding en/of annuleringskosten te eisen, bestaande uit alle kosten die Licht Yoga & Coaching tot dan toe heeft gemaakt inclusief kosten voor derving in winst. 

6.4 Restitutie is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant.

Indien nog niet gestart is met de uitvoering van de Opdracht:

6.5 Bij annulering van afspraken voor consulten (yoga & coaching) door Opdrachtgever geldt:

Voor eenmalige sessies/consult/coaching/yogalessen:

Opdrachtgever kan zijn/haar afspraak kosteloos annuleren tot 3 dagen tevoren. Licht Yoga & Coaching berekent annuleringskosten indien de afspraak 3 dagen of korter tevoren wordt geannuleerd door Opdrachtgever. De kosten voor annulering zijn: -bij annulering vanaf 3 tot 1 dag(en) tevoren: is 50% van de consultkosten verschuldigd; -bij annulering vanaf 24 uur tevoren: is 100% van de consultkosten verschuldigd.

Ook in het geval van ziekte aan de kant van Opdrachtgever/klant zijn de kosten voor een consult verschuldigd overeenkomstig deze voorwaarden. In geval van ziekte kan de afspraak ten aller tijden worden verplaatst naar een ander tijdstip in overleg met Licht Yoga & Coaching.

Voor (online) Trajecten, Programma’s/groepstrainingen & Spreekopdrachten:

  • Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
  • Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  • Binnen 1 tot 2 weken vanaf het moment van annuleren tot 24 uur van tevoren: 75% annuleringskosten.
  • Binnen 24 uur: 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere bijkomende kosten.

Bij annulering danwel verzetten van een dienst door Licht Yoga & Coaching geldt:

6.6 Licht Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor een consult te annuleren danwel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (incl. ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterftegevallen) of in geval van niet voldoende aanmeldingen.

6.7 Indien Licht Yoga & Coaching door onvoorziene omstandigheden of overmacht genoodzaakt is om een dienst te verplaatsen, behoudt de Opdrachtgever het recht op aanwezigheid voor een nader te bepalen datum indien de omstandigheden dit toelaten, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden en blijft Opdrachtgever gehouden aan betaling van het (resterend) verschuldigde tarief en/of investeringsbedrag.

6.8 Licht Yoga & Coaching zal in geval van annulering danwel verzetten van een dienst, de Opdrachtgever terstond per e-mail – en zo nodig telefonisch – in kennis stellen.

6.9 Opdrachtgever kan in deze gevallen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of vergoeding van gemaakte kosten.

6.10 De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Licht Yoga & Coaching mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.11 De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen.

6.12 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Licht Yoga & Coaching. In geval van levering binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten nadat Licht Yoga & Coaching hier expliciet naar heeft gevraagd.

6.13 Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.14 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.15 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.16 Licht Yoga & Coaching kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. INSPANNINGSVERPLICHTING LICHT YOGA & COACHING

7.1 Licht Yoga & Coaching spant zich in om de door Opdrachtgever afgenomen dienst(en) zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen, zoals van een redelijk en professioneel handelend professional kan en mag worden verwacht. Licht Yoga & Coaching zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Echter kan Licht Yoga & Coaching nimmer worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting. Voor coaching opdrachten geldt dat Opdrachtgever tevens medeverantwoordelijk is voor de te behalen resultaten.

7.2 Licht Yoga & Coaching stelt geen medische diagnoses op, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten. Alle diensten zijn daarentegen gebaseerd op in het beroep van de yogadocent en coach bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

7.3 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen dienst(en) door Licht Yoga & Coaching mogelijk te maken c.q. tot een bruikbaar resultaat van de afgenomen dienst(en) te kunnen komen. Hieronder kan o.a. worden verstaan: het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Licht Yoga & Coaching aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het opvolgen van gegeven adviezen, tips en het toepassen van de aangeboden tools/vaardigheden, het met enige regelmaat onderhouden van e-mailcontact omtrent de stand van zaken c.q. voortgang, etc.

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde stukken, methodes, ideeën, adviezen, offertes, workshops, online trainingen, technieken, boeken, e-books, foto’s, video’s, instrumenten, hand-outs, worksheets, digitale social media posts en overige lesmaterialen alsmede voorbereidend materiaal, voortbrengselen van de geest berusten uitsluitend bij Licht Yoga & Coaching en mogen niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Licht Yoga & Coaching worden gebruikt, bewerkt of verwerkt dan zoals bedoeld in het kader van de oorspronkelijke doeleinden.

8.2. De door Licht Yoga & Coaching geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Licht Yoga & Coaching en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Licht Yoga & Coaching ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Licht Yoga & Coaching, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Iedere handeling in strijd is met artikel 7 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij de huisarts of anderszins bekende factoren die van invloed kunnen zijn op de diensten aangeboden door Licht Yoga & Coaching, of door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de Opdrachtgever of dienst vertegenwoordiger.

9.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een dienst geleverd door Licht Yoga & Coaching om de dienstverlening succesvol te laten verlopen.

9.3 Het gebruik maken van een dienst van Licht Yoga & Coaching en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de geleverde diensten en bijbehorende informatie, is voor eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Licht Yoga & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fouten of tekortkomingen in beschikbaar gestelde materialen, misverstanden, fouten en tekortkomingen t.a.v. de uitvoering van de overeenkomst, fouten of tekortkomingen door Licht Yoga & Coaching ingeschakelde derden en overmachtssituaties.

9.4 Indien Licht Yoga & Coaching onverhoopt hetgeen bepaald in dit artikel toch aansprakelijk wordt gesteld voor toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Licht Yoga & Coaching slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Licht Yoga & Coaching uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door Opdrachtgever. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

ARTIKEL 10. KLACHTENPROCEDURE

10.1 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten Licht Yoga & Coaching met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontstaan van de klacht, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Licht Yoga & Coaching. Opdrachtgever kan een klacht of opmerking schriftelijk melden, via voorkeur  via e-mail naar info@lichtyogacoaching.nl. Een brief sturen mag ook geadresseerd aan Licht Yoga & Coaching, Van Ostadestraat 73, 2526EP ’s-Gravenhage.

10.2 Bij Licht Yoga & Coaching ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt Opdrachtgever binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

11.1 Partijen zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

11.2 De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Op overeenkomsten tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12. WIJZIGINGEN

Licht Yoga & Coaching heeft het recht voor of tijdens consulten de behandeling, de data, tijden en/of locatie(s) te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

ARTIKEL 13. OVERIGE

In gevallen waar deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Licht Yoga & Coaching. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde kosteloos op te vragen bij Licht Yoga & Coaching.

ARTIKEL 14. GEGEVENS

Licht Yoga & Coaching
Van Ostadestraat 73
2526EP ’s-Gravenhage

Contactpersoon: Mirjam Benard
E: lichtyogacoaching@gmail.com
I: www.lichtyogacoaching.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn laatst gewijzigd d.d. juni 2021